Categories

Archives

STADGAR FÖR HEDSTA LETSBO FÖRÄLDRAKOOPERATIV.

§ 1 Föreningens firma är Letsbo-Hedsta föräldrakooperativ ekonomiska förening.

§ 2 Styrelsens säte.

Styrelsen har sitt säte i Ljusdals kommun

§ 3 Ändamål.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrarkooperativt daghem för medlemmars barn.

Föreningen skall verka för en kvalitativt och stimulerande barngruppsverksamhet och förskolemiljö som ett komplement till barnens hemmiljö och för att tillgodose barnens behov av trygghet och  varaktiga relationer.

För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen anställa personal. Daghemmets föreståndare skall ges uppdrag att ansvara för och leda denna verksamhet.

Daghemmet skall i övrigt uppfylla de krav socialstyrelsen, Länsstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.

§ 4 Intagning.

Intagning (nyinskrivning) av barn till föreningens daghem sker efter ansökan hos styrelsen. Ansökan prövas av styrelsen i samråd med daghemmets personal.

Intagning av barn med särskild behov kan i vissa fall förutsätta att kommunen medverkar genom ekonomisk eller  annan stödåtgärd.

Tilldelad plats får utnyttjas endast om den sökande är eller antas till medlem i föreningen. Har denne inte ansökt om medlemskap eller vägras han/hon medlemskap, faller beslutet om intagning.

Syskon till barn vid kooperativet har förtur till vakanta platser, enligt aktuell kö, med hänsyn taget till barngruppens sammansättning. Barn som har plats vid kooperativet har rätt att behålla denna under föräldrars lagstadgade ledighet i samband med syskons födelse.

Föräldrars arbetsplikt kvarstår vid syskons födelse om platsen önskas behållas. Avgiften som vanligt oavsett om platsen utnyttjas eller ej.

Ett barn ställs i kö till kooperativet tidigast den dag barnet är fött.

För utnyttjad plats vid föreningens daghem skall erläggas daghemsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i § 7.

Uppsägning av tilldelad plats i föreningens daghem skall ske minst tre månader i förväg, skriftligt.

Med uppsägning av tilldelad plats jämställd medlems uppsägning till utträde ur föreningen och styrelsen eller föreningsstämmans beslut om uteslutning enligt § 8.

§ 5 Medlems antagande.
Till medlem antas föräldrar till barn som enligt styrelsens eller föreningsstämmans beslut om intagning tilldelats plats i föreningens daghem om sökande kan väntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

§ 6 Medlems åligganden.

Medlem är skyldig att i omfattning, dock högst motsvarande fem hela arbetsdagar per förälder per verksamhetsår, föreningsstämman beslutat

·          delta vid städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö

·          stå till förfogande för jourinsats vid den anställda personalens frånvaro på grund av sjukdom, semester och liknande

·          delta vid planeringen av verksamheten och vid inköp av utrustning och andra förnödenheter, samt medverka i gemensamma aktivitetsdagar och studier.

·          Medverka i gemensamma aktivitetsdagar och studier.

Om föreningsstämman inte beslutat annat, ankommer det på styrelsen att ge närmare anvisningar om hur denna skyldighet skall fullgöras. Därvid skall föreståndarens och den anställda personalens ansvar för den dagliga pedagogiska verksamheten beaktas.

Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt följa stadgar och beslut.

§ 7 Medlemsavgift

Medlem skall delta i föreningen med en insats om etthundra (100) kronor, som betalas kontant vid inträdet.

Medlem äger rätt att deltaga med en insats per person. Medlem äger rätt att sex månader efter utträdet på begäran, erhålla erlagd insats, om sådan begäran inte inkommit till styrelsen inom sex månader efter utträdet överförs insatskapitalet till reservfonden.

§ 8 Uppsägning och uteslutning

Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras skriftligen till styrelsen.

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningens eller motarbetar dess intressen eller ändamål får uteslutas av styrelsen.

Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning avsänts  till medlemmen.

Medlem som sagt upp sig till utträde ur föreningen förlorar sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter när denne inte längre har barn med plats i föreningens barnomsorg. Detta sker i regel när uppsägningstiden för tilldelad plats är till ända. Medlem som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt i angivna hänseenden.

§ 9 Medlems avgång.
Utom i fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket (vissa stadgeändringar) och 12 kap. 4 § andra stycket (fusion) i lagen om ekonomiska föreningar, äger avgång ur föreningen rum vid den bokslutstidpunkt som infaller en månad efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.

§ 10 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst tjugo ledamöter .

Det skall utses fyra suppleanter.

Föreningsstämman utser ordförande i styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra.

Styrelseledamot och suppleant utses för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hålles påföljande räkenskapsår

§ 11 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en revisor jämte lika många suppleanter för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hålles räkenskapsåret efter valet.

§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.

§ 14 Årsredovisning.

Styrelsen skall senast den 30 april till föreningens revisorer avge årsredovisningshandlingar.

Revisorerna skall senast två veckor före ordinarie föreningstämma till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

§ 15 Ordinarie föreningsstämma.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

·                    Val av ordförande vid stämma

·                    Justering av röstlängd

·                    Val av justerare

·                    Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

·                    Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande

·                    Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust

·                    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

·                    Eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

·                    Budget

·                    Årsavgifter

·                    Barnomsorgsavgifter/månadsavgifter

·                    Val av styrelsens ordförande jämte övriga styrelseledamöter och suppleanter

·                    Val av revisorer jämte revisorssuppleanter

·                    Eventuella övriga frågor.

Ärenden, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före stämman. För stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller dock bestämmelsen i §8

§ 16 Extra föreningsstämma.
Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och de ändamål föreningsstämman i förväg beslutat och i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen så finner nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål påfodras av en revisor, minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.

Kallelse skall utfärdas inom fjorton (14) dagar från det styrelsen erhållit begäran enligt första stycket.

§ 17 Kallelse till stämman.

Kallelse till stämman sker skriftligen per post samt genom anslag på föreningens anslagstavla.

Kallelsen skall vara utsänd och anslagen tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

Då kallelse utgått till föreningsstämma skall styrelsen omedelbart genom brev underrätta revisorerna därom.

Övriga meddelanden till medlemmarna skall anslås på föreningens anslagstavla.

§ 18 Överskottsfördelning.
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan avsättning till reservfonder skett, föras i ny räkning såvida föreningsstämman inte beslutar att återbäring skall ges i förhållande till under räkenskapsåret erlagda Barnomsorgsavgifter

§ 19 Upplösning.

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar delas lika mellan medlemmarna. Därvid skall medlemmarna först återfå inbetalda insatser.

Upplösning av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar på en extra eller ordinarie föreningsstämma eller med enkel respektive två tredjedels majoritet av de röstande på två av varandra följande stämmor.

§ 20 Stadgeändringar.

För ändringar av stadgarna gäller vad som föreskrivs  i 7 kap. 14 och 15 § lagen om ekonomiska föreningar.