Categories

Archives

Linblommans mål

Barnet uppmärksammas av både personal och föräldrar från då det är litet till efter skolstarten
 
Att lägga grunden för ett gott uppförande och beteende
–        Tränas i olika situationer som uppstår under barnets dag
 
Att utvecklas socialt
–        Umgås genom lek, spel och styrda aktiviteter
–        Lyssna på och prata med varandra
–        Prova på olika aktiviteter enskilt och i grupp
 
Att utveckla barnets tal
–        Sånger, rim och ramsor
–        Lyssna på sagor och band
 –        Prata med och lyssna på barnet
 
Att stimulera barnets grov- och finmotorik
–        Rörelselekar 
 
–        Utevistelse
 
–        Rita och pyssla
 
Att få större förståelse om sig själv, andra människor, samhälle och natur
–        Teman om närmiljön, sinnen och känslor, olika yrken och andra kulturer
 
Att få förståelse och intresse för bokstäver, siffror och matematiska begrepp
–        Experiment
–        Bokstavs och ordlekar
–        Använda oss av de matematiska begreppen och det skrivna språket i olika situationer
 
Att bekanta sig med datorer
–        Genom pedagogiska spel och program
Att utvecklas till harmoniska och trygga barn
–       Uppmuntra och bemöta barnet positivt under deras dag i förskolan
Att få ett bra fungerande arbetslag ( Föräldrar och personal )
–        Personallaget knyts samman via fortlöpande kurser, som sedan utvärderas med föräldrar
Att ha föräldrarna med i verksamheten
–        Linblomman är ett föräldrakooperativ
Att lära barnen om lokala traditioner och historia
–       Lära och lyssna till berättelser av äldre bybor som följs upp med studiebesök
Miljö: Att vara med och odla i den egna köksträdgården.
Att lära sig förstå kretsloppssystem tex kompostering , återvinning.
Natur: Följa och lära av årstidernas egenheter.
Upptäcka och respektera naturen och dess innevånare (djur,växter,vatten luft)
Kultur: Lära lokala seder och bruk , träffa äldre som kan berätta om livet förr. Delta i kommunens kulturutbud. Skapa egna teaterföreställningar.
Trafik: Lära grunder i uppträdande med/vid trafik.